۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

در خواست از نماینده های بین المللی برای آزادی روژین محمدی


ما خواستار واکنش فوری نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، دیوان اروپایی حقوق بشر، انجمن ممنوعیت شکنجه، سازمان جهانی منع شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر برای ازادی روژین محمدی هستیم.
پتیشن زیر را امضا کنید:
http://www.gopetition.com/petitions/free-rozhin-mohammadi.html
-------------------------------------------------------
Amnesty International سازمان عفو بین الملل
Telephone: +44-20-74135500
Fax number: +44-20-79561157
http://www.amnesty.org/en/contact
---------------------------------------------------------
Reporters without borders سازمان گزارشگران بدون مرز
rsf@rsf.org
47 rue vivienne
75002 Paris - France
Tel. +33 1 44 83 84 84
Fax. +33 1 45 23 11 51
-------------------------------------------------------
human rights watch سازمان دیدبان حقوق بشر
http://www.hrw.org/contact-us
------------------------------------------------
International human rights law group گروه حقوق بین الملل بشر
info@hrlawgroup.org
1200 18th Street NW, Suite 602
Washington, DC 20036
--------------------------------------------------------
International Federation for Human Rights (FIDH) فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر http://www.fidh.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=12
-------------------------------------------------------
European court of human rights دیوان اروپایی حقوق بشر
Council of Europe
67075 Strasbourg - Cedex
France
Tel.: + 33 (0)3 88 41 20 18
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 30
------------------------------------------------
Association for the prebention of turture انجمن ممنوعیت شکنجه
http://www.apt.ch/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3%3Amark-thomson&catid=60%3Astaff&Itemid=91&lang=en
P.O. Box 137
1211 Geneva 19
Switzerland
-----------------------------------------------
World Organisation Against Torture (OMCT) سازمان جهانی منع شکنجه
PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
1211 Geneva 8
Switzerland
Phone: + 41 22 809 4939
Fax: + 41 22 809 4929
E-mail: omct@omct.org
-----------------------------------------------


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر